REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POWDERSHOP.PL

z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

Sklep Internetowy powdershop.pl działający pod adresem htttp://www.powdershop.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Michała Trzebunię, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SNOW SIDE, Michał Trzebunia, adres: ul. Witkiewicza 6, 34 - 500 Zakopane, NIP: 7361306333, REGON: 120174299

Adres e-mail: kontakt@powdershop.pl

Numer telefonu: +48 602 405 670

 

§ 1

[Słowniczek]

 1. Konsument osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

 1. Produkty oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym powdershop.pl.

 1. Dzień roboczy oznacza jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Formularz rejestracji dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.

 1. Formularz zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Zamówienie oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w bezpośredni sposób zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno w szczególności zawierać rodzaj oraz liczbę produktów.

 2. Umowa sprzedaży umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca (przedsiębiorca) zobowiązuje się przenieść na kupującego (konsumenta) własność rzeczy (produktów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się za rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 1. Umowa zawarta na odległość oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Lokal przedsiębiorcy miejsce, w którym SNOW SIDE, Michał Trzebiunia prowadzi swoją działalność na stałe tj. w Zakopanem przy ul. Witkiewicza 6.

 1. Trwały nośnik oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.

 1. Treść cyfrowa oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 1. Usługodawca oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem tj. Michała Trzebunię, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SNOW SIDE, Michał Trzebunia, adres: ul. Witkiewicza 6, 34 - 500 Zakopane, NIP: 7361306333, REGON: 120174299

 1. Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 1. Newsletter oznacza usługę elektroniczną świadczoną przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierające informację o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

 1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

§ 2

[Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Michała Trzebunię. Michała Trzebunię, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SNOW SIDE, Michał Trzebunia, sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego powdershop.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 1. Sklep internetowy powdershop.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie htttp://www.powdershop.pl i świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym regulaminem, następujące usługi:

  1. umożliwia kupowanie produktów znajdujących sie w bazie sklepu internetowego powdershop.pl za pomocą koszyka zamówień,

  2. umożliwia dokonywanie rezerwacji produktów celem ich bezpośredniego przekazania do lokalu przedsiębiorcy (sklep stacjonarny),

  3. umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań takich jak:

  1. Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

  2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz obsługa Javascript.

 1. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem ____________________.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/wysyłkowego/newsletter) znajdującego się na stronie sklepu internetowego

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3

[Warunki zawierania umowy sprzedaży]

 1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się za pośrednictwem formularza zamówień.

 1. W formularzu zamówień kupujący dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za dostawę produktu, jak i wszelkie inne koszty.

 1. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia:

  1. złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego,

  2. złożenie zamówienia droga poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@powdershop.pl.

 1. Kupujący może złożyć zamówienie online bez konieczności rejestrowania swoich danych w sklepie internetowym lub też zarejestrować swoje konto, na którym zostaną zapisane podstawowe informacje z formularza wysyłkowego.

 1. Utworzenie konta kupującego następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: ____________________. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie konta za pośrednictwem przesłanego na adres e-mailowy kupującego linku aktywacyjnego.

 1. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane kupującemu przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 1. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamówione produkty wynosi:

  1. od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności kupujący wskazał pobranie,

  2. od 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzenie zamówienia, gdy jako formę płatności kupujący wskazał przedpłatę na konto bankowe.

 1. W przypadku braku zamówionych produktów w magazynie, kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 1. W sytuacji, o której mowa w powyższym ustępie, kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 7 dni lub zrezygnować z zamawianego produktu albo z całości zamówienia.

 1. Sklep internetowy powdershop.pl zastrzega możliwość wprowadzania zmian zarówno w cenach produktów ofertowanych przez usługodawcę, jak i kosztach doręczania produktów usługobiorcą. Każdorazowa zmiana nie wpływa na wysokość cen produktów oraz kosztów zamówienia dla kupujących, którzy zawarli umowę sprzedaży przed wprowadzeniem zmian w cennikach.

 

§ 4

[Formy płatności]

 1. Ceny produktów podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatku VAT oraz cła.

 1. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu (rachunek, paragon lub fakturę VAT).

 1. Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

  1. płatność za pobraniem,

  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowy sprzedawcy,

  3. płatność gotówką (przy osobistym odbiorze produktu),

  4. płatność ratalna,

  5. płatność kartą płatniczą - Visa, Master Card.

 1. Wszystkie akceptowane przez sprzedającego środki płatności wymienione są w formularzu zamówienia.

 

§ 5

[Formy dostawy]

 1. Dostawa produktu do kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty związane z dostawą produktu znajdują się na stronie internetowej oraz wyszczególnione są w trakcie składania zamówienia.

 1. Zamówione produkty dostarczane są kupującemu:

  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,

  2. firmą kurierską,

  3. za pośrednictwem InPost Sp. z o.o. (usługa Paczkomaty).

 1. Kupujący może osobiście odebrać zamówiony produkt w sklepie stacjonarnym sprzedającego przy ul. Witkiewicza 6 w Zakopanem.

 

§ 6

[Reklamacje]

 1. Sklep internetowy powdershop.pl odpowiada przed konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady uregulowane zostały w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 1. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta niezgodności produktu z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania produktu, konsument obowiązany jest zawiadomić sprzedającego:

  1. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: ________________________,

  2. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby sprzedającego (ul. Witkiewicz 6, 34 - 500 Zakopane),

  3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail (kontakt@powdershop.pl).

 1. Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis wady produktu, datę jej powstania.

 1. Konsument obowiązany jest odesłać produkt do siedziby sprzedającego albo przekazać go osobiście sprzedawcy. W przypadku uznania reklamacji sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów dostawy produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, sprzedający nie zwraca konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód potwierdzający jego zakup.

 1. Sklep internetowy powdershop.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje kupującego o dalszym postępowaniu.

 

§ 7

[Reklamacje produktów marki MAJESTY]

 1. Konsument ma możliwość reklamowania produktów marki MAJESTY bezpośrednio u producenta za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej https://shop.majestyskis.com/pl/content/8-reklamacje.

 1. W przypadku wybrania sposobu reklamacji wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu należy wysłać produkt ze stwierdzoną wadą oraz formularzem reklamacyjnym na adres MJST Sp. z o.o., ul. T. Wendy 15, 81 - 341 Gdynia.

 1. Producent w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wraz z formularzem reklamacyjnym poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Cała procedura postępowania reklamacyjnego znajduje się na stronie wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 8

[Odstąpienie od umowy]

 1. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 1. Konsument informuje przedsiębiorcę przez upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy za pośrednictwem:

  1. formularza znajdującego się na stronie internetowej,

  2. innego oświadczenia, w którym konsument poinformuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

 1. Konsument w terminie 14 dni od dnia złożenia sprzedawcy oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu produktu na adres siedziby sprzedającego przy ul. Witkiewicza 5, 34 - 500 Zakopane.

 1. Sklep internetowy zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Sprzedający ponosi koszt dostawy do wysokości pobieranej przez operatora pocztowego.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W takim przypadku sprzedający uprawniony jest do potrącenia kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.

 

§ 9

[Ochrona danych osobowych]

Michał Trzebunia, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SNOW SIDE Michał Trzebunia (zwany „Administratorem”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Michał Trzebunia, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SNOW SIDE Michał Trzebunia, adres: ul. Witkiewicza 6, 34 - 500 Zakopane, NIP: 7361306333, REGON: 120174299; Adres e-mail: kontakt@powdershop.pl; Numer telefonu: +48 602 405 670

 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1. przygotowania i przesłania oferty lub udzielenia odpowiedzi na złożone ofertę lub zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. wykonania zawartej z Panem/Panią umowy dostawy/sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  3. wywiązania się względem Pana/Pani ze świadczeń gwarancyjnych i udzielonych rękojmi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  4. kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  5. kontaktu mailowego w celach informacyjnych i reklamowych na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  6. zarejestrowania Pana/Pani konta użytkownika na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  7. wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży (wystawienia faktury VAT) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  8. windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji braku wywiązania się przez Pana/Panią z zobowiązań na rzecz Spółki lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO;

 1. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: kadrowo-księgowej.

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora.

 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Pana/Pani danych jest związane z łączącym Pana/Panią stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

 5. Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.

 

§ 10

[Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Usługodawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie w pełni poprawnego i bezpiecznego działania sklepu.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego powdershop.pl usługobiorca może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Witkiewicza 5, 34 - 500 Zakopane lub e-mailowo: kontakt@powdershop.pl.

 1. W zgłoszeniu usługobiorca powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie zgłaszającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 11

[Postanowienia końcowe]

 1. Informacje o produktach, w szczególności dotyczące opisów, parametrów technicznych oraz cen, zamieszczone na stronie internetowej powdershop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 1. Sklep internetowy powdershop.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez kupującego.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Sprzedawca zobowiązuje się, aby wprowadzanie zmian trwały jak najkrócej oraz odbywały się w godzinach nocnych.